Нова Парола

Your search results

Общи Условия / General Term and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ МЕЖДУ АЛГОРА ЕС ЕООД (MY GREEK RENT) И НАЕМАТЕЛИ

ENG BELOW

1.Предмет и страни

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Алгора ЕС ЕООД („Дружеството“) и Посетителите на отдаваните под наем места за краткосрочно настаняване (наричани накратко „Посетители“) във връзка с предоставяните услуги от страна на Дружеството. За кратко Дружеството и Посетителите се наричат с общото название „Страните“.

Алгора ЕС ЕООД е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 205735746, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Дружба 2, бл.315 , вх.Г, ет.2, Ап. 79, представлявано от управителя Гергана Йорданова. Същото предоставя своите услуги чрез платформата MyGreekRent.com

Посетителите на Дружеството са физически лица, които са едновременно потребители на услугите, предоставяни от Дружеството.

 

2.Услуги, предоставяни от Дружеството

2.1.Основната услуга, която предоставя Дружеството на Посетителите е посредничество при краткосрочно наемане на места за настаняване (обозначавани по-долу с общото наименование „места за настаняване“). Дружеството свързва Посетителите със Собственици на места за настаняване. Дружеството предоставя и допълнителни услуги, които са във връзка с основната услуга.

2.2.Услугите на Дружеството се предлагат чрез уебсайта на Дружеството, Фейсбук страницата на Дружеството, както и чрез уебсайтове за онлайн продажби, в които Дружеството има регистриран профил и публикувани обяви.

2.3.На платформите, посочени в 2.2. са публикувани местата за краткосрочно настаняване, придружени със снимков материал и/или допълнителна информация.

2.4.Основно задължение на Дружеството е да свързва Посетителите със Собствениците и да осигури метод за комуникация със Собственика, както и да съдейства при плащането към Собственика от страна на Посетителя.

2.5. Дружеството носи отговорност единствено за задълженията си по т. 2.4. Дружеството не отговаря пред Посетителя или Собственика за вреди, причинени по време или след престоя. Тези отношения следва да се уредят самостоятелно между Посетителя и Собственика на мястото за настаняване.

2.6. Дружеството не е страна и не участва в отношенията между Собственик и Посетител. Дружеството не развива туроператорска или турагентска дейност и не е брокер на недвижими имоти или застраховател.

 

 

3.Регистрация

3.1.Основната платформа, използвана от Дружеството, носи названието www.mygreekrent.com. Със създаването на профил, респ. регистрация на споменатата платформа, Посетителите са длъжни да се съгласят и с настоящите Условия.

3.2. Посетителите над 18-годишна възраст използват Платформата самостоятелно, а лицата под 18-годишна възраст могат да използват Платформата чрез своите родители или законни настойници/попечители.. Чрез влизането и използването на Платформата, Посетителите декларират, че имат навършено пълнолетие.

3.3. За създаването на профил в Платформата, Посетителите следва да предоставят задължително следната информация: име и фамилия, електронна поща, телефон за връзка. Посочените лични данни се съхраняват и обработват в съответствие с Политиката за защита на лични данни на Дружеството.

3.4. Администраторите и Модераторите на Платформата запазват правото си да премахват, блокират или деактивират профили, които не отговарят на гореспоменатите изисквания, или когато това е необходимо с цел защита на интересите на Платформата и на Собствениците.

 

4.Резервации

4.1. За извършване на резервация за конкретно място за настаняване Дружеството се нуждае от определени лични данни на Посетителите. Дружеството има разработена Политика за защита на личните данни и е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство. Личните данни се обработват етично и законосъобразно. Повече информация може да бъде открита в Политиката за защита на личните данни на Алгора ЕС ЕООД.

4.2. Резервацията се счита за извършена, когато:

4.2.1. Съществената информация, която има значение за услугата е уточнена и е постигнато съгласие между Дружеството и Посетителя във връзка с нея (избрано е конкретно място за настаняване, период на настаняване, брой на посетители, допълнителни изисквания, които има Посетителят и допълнителните услуги, които се предлагат от самото място за настаняване, както и цената за престоя).

4.2.2. Постигнато е съгласие между Посетителя и Дружеството относно цената и Посетителят е заплатил задатък (капаро)чрез интегрираната платежна система за картови плащания, с която Платформата работи към настоящия момент.. Задатъкът (капарото) се определя като процент от крайната цена.

4.2.3. Дружеството е изпратило потвърждение за извършената резервация на предоставената от Посетителя електронна поща.

4.3. Когато всички предпоставки по 4.2 са изпълнени е налице сключен договор за посредничество за краткосрочно наемане на място за настаняване. Настоящите Общи условия са неразделна част от този договор и са в сила за Посетителите на Дружеството.

 

5.Определяне на цени и начин на плащане

5.1. Цената за престоя се определя от Собственика в зависимост от мястото за настаняване, периода на настаняване, броят на посетителите и допълнителни изисквания, които има Посетителят, както и в зависимост от допълнителните услуги, които се предлагат от самото място за настаняване.

5.2. Собственикът си запазва правото да променя предложената предварителна цена до момента, в който Посетителят направи резервация, заплати задатък (капаро) и същата е потвърдена от Собственика.

5.3. Промяна на предварителната цена може да бъде в следствие на промяна в параметрите по 5.1. или поради промяна от страна на Собственика на мястото за настаняване, на чиято промяна Дружеството няма възможност да влияе

5.4. Плащанията се извършват чрез интегрирана платежна система за картови плащания, като е налице задължение за Собственика да създаде свой профил в съответната система.

5.5. За всяка направена резервация от страна на Посетителя задължително се заплаща капаро в размер на 30% от общата цена за съответната резервация. Капарото се изплаща на Собственика след изтичане на 24 часа от момента на настаняване на Посетителя, ако последният няма възражения относно мястото за настаняване или ако самата резервация не е била анулиранa преди това съгласно правилата за анулиране на Собственика.

5.6. Останалата част от цената за резервацията следва да бъде заплатена от Посетителя директно на Собственика при настаняване или чрез Платформата в деня на настаняване.

5.7. Останалата част от цената за резервацията, т.е. сумите без заплатеното капаро, се заплаща винаги след настаняване, а не при успешно направена резервация.

 

6.Промяна и анулиране на резервации

 

6.1. Посетителят има право да прави промени по елементите на направената от него резервация, описани в т. 6.1., като е длъжен във връзка с тях да се свърже с Платформата.

6.1. При промяна от страна на Посетител на някой или някои от елементите, които са част от съществената информация по 4.2.1 (примерно, но не изчерпателно изброените: промяна на брой посетители; промяна на продължителност на престоя и други) Дружеството има право да промени цената или да анулира резервацията и да задържи платения задатък (капаро).

6.2. При промяна на направена резервация от страна на Посетител,Платформата се задължава да уведоми Собственика и да получи неговото одобрение за съответната промяна.

6.3. Собственикът е длъжен да посочи в своята обява определения от него начин за анулиране на резервацията и конкретните правила за това.

6.4. Собственикът има право при обективна невъзможност да анулира потвърдена резервация, като Платформата е длъжна да уведоми Посетителя в случай на анулиране на резервацията от страна на Собственика.

6.5. В случаите когато Посетителят има право да получи обратното платеното капаро (задатък) според правилата за анулиране на резервации, Посетителят е длъжен да се свърже с Платформата.

6.5. Посетителят носи отговорност при системно анулиране на резервации, като Платформата си запазва правото да отправи предупреждение до Посетителя с конкретни указания, и ако те не бъдат спазени, да деактивира неговия профил.

 

7.Рекламации

7.1. Рекламациите отстрана на Посетителя спрямо Собственика се уреждат самостоятелно между двете страни.

7.2. С цел защита на своите интереси и права, Собственикът има правото да поиска от Посетителя депозиране на предварително определена разумна сума („Депозит за щети“), служеща като обезпечение в случай на нанесени щети на имота. Това изискване трябва да бъде посочено в обявата, и в случай на липса на вреди, сумата следва да бъде върната на Посетителя в указания в обявата срок.

7.3. Платформата не носи отговорност за вреди причинени на Посетител от страна на Собственик или трето лице или за вреди причинени на Собственик от страна на Посетител или трето лице.

7.4. Посетителите имат право да оставят коментари, отзиви и да дават оценки за Собствениците и местата за настаняване. Коментарите не трябва да съдържат нецензурни думи, обиди или заплахи, а ако са налице такива Платформата има правото да премахне съответния коментар или да не го публикува. Когато коментарите, отзивите и оценките за Собствениците и местата за настаняване са преобладаващо негативни, Платформата има право да деактивира профила и/или премахне обявите.

7.5. Собствениците имат право да оставят коментари, отзиви и да дават оценки за Посетителите. Коментарите не трябва да съдържат нецензурни думи, обиди или заплахи, а ако са налице такива Платформата има правото да премахне съответния коментар или да не го публикува. Когато коментарите, отзивите и оценките за Посетителите са преобладаващо негативни, Платформата има право да деактивира профила на съответния Посетител.

 

8. Права и задължения

8.1. Домашни любимци се допускат, ако това е изрично посочено в условията за настаняване към обявата на съответното място за настаняване. Допускане на домашен любимец по време на престоя може да е предмет на допълнително заплащане. В случай че Собствениктът не е дал съгласието си относно допускането на домашни любимци или това не е част от условията за настаняване към обявата, Собственикът правомерно може да откаже Посетителят да бъде допуснат до мястото за настаняване и има право да задържи платеното капаро.

8.2. По време на своя престой Посетителят е длъжен да се грижи за местата за настаняване с грижата на добрия стопанин; да спазва общоприетите норми на добро поведение; да спазва правилата за поведение и ползване, установени от самото място за настаняване; да не нарушава правата на останалите посетители; да поддържа и опазва обществения ред.

8.3. Посетителите носят отговорност за всички щети като повредено и/или липсващо имущество, повреди на обзавеждането или оборудването в ползваните от тях помещения, причинени по време на престоя им. Всички разходи за нанесените материални щети на местата за настаняване се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени. Родителите и законните настойници/попечители трябва да осъществяват надзор над своите деца и носят отговорност за вредите, причинени от тях.

8.4. Платформата не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от местата за настаняване, както и за щети на Посетителите, причинени от трети лица.

8.5. Платформата не носи отговорност за вреди нанесени на Посетителите, причинени от действия на трети лица, или за повреда на имуществото на Посетителите по време на престоя им.

8.6. Посетителят се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Платформата не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му.

9. Допълнителни условия

9.1. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

9.2. Дружеството запазва правото си, по свое усмотрение, да променя Платформата или да променя Общите условия, включително да променя таксите за услугите, по всяко време и без предизвестие. При промени на Общите условия, то се задължава да публикува промените или на Платформата, или да уведоми Собствениците по подходящ начин. При промяна на Общите условия Дружеството е длъжно да обозначи това като впише датата на последно обновяване в края на Условията.

9.3. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – от съответния граждански съд.

9.4. Писмената форма се счита спазена и при кореспонденция по електронна поща, ако тя бъде отправена до info@mygreekrent.com.

 

Настоящите Общи условия са утвърдени и приети от Управителя на Дружеството на 19.10.2021 г..

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS BETWEEN ALGORA ES EOOD (MY GREEK RENT) AND TENANTS

 

General Terms and Conditions of Algora ES

 

MyGreekRent.com

 

1. Subject matter and parties

 

The present General conditions regulate the relations between Algora ES (the ,,Company’’) and Visitors of the short-term rented places for accommodation (called fort short ,,Visitors’’) in connection with the services provided by the Company. For short, the Company and the Visitors are collectively referred to as the ,,Parties’’.

 

Algora ES is a legal person – а sole owner limited liability company, registered in the Commercial Register with Unified Identity Code (UIC) 205735746, with а seat of business: Sofia, Druzhba 2, bl.315, ent. G, fl. 2, Ap. 79, represented by the manager Gergana Yordanova. The company provides its services through the online platform www.MyGreekRent.com

 

The Visitors of the Company are natural persons, who are simultaneously users of the services, provided by the Company.

 

 

2. Services provided by the Company

 

2.1. The main service provided by the Company to the Visitors is intermediation in short-term rental of places of accommodation (hereinafter referred to as „places of accommodation„). The Company connects the Visitors with Owners of places of accommodation. The Company also provides additional services that are related to the main service.

 

2.2. The Company’s services are offered through the Company’s website, the Company’s Facebook page, as well as through online sales websites in which the Company has a registered account and published advertisements.

 

2.3. On the platforms referred to in 2.2. the places of accommodation are published, accompanied by photos and / or additional information.

 

2.4. The main obligation of the Company is to connect the Visitors with the Owners, as well as to assist in the payment to the Owner by the Visitor.

 

2.5. The Company is responsible only for its obligations under item 2.4. The Company is not liable to the Visitor or the Owner for damages caused during or after the stay. These relations should be settled independently between the Visitor and the Owner of the place of accommodation.

 

2.6. The Company is not a party and does not participate in the relations between Owner and Visitor. The Company does not develop a tour operator or travel agency activity and is not a real estate broker or insurer.

 

3. Registration

 

3.1. The main platform used by the Company is called www.mygreekrent.com. With the creation of a profile, respectively registration in the said Platform, the Visitors are obliged to agree with the present Terms, too.

 

3.2. Visitors over the age of 18 use the Platform independently, while persons under the age of 18 can use the Platform with the assistance of their parents or legal guardians. By entering and using the Platform, Visitors declare that they have reached the age of 18.

 

3.3. To create an account in the Platform, Visitors must provide the following information: name and surname, e-mail, contact phone number. The specified personal data are stored and processed in accordance with the Personal Data Protection Policy of the Company.

 

3.4. Administrators and Moderators of the Platform reserve their right to remove, block or deactivate accounts that do not meet the above-mentioned requirements, or when such actions are necessary to protect the interests of the Platform and the Owners.

 

 

4. Reservations

 

4.1. To make a reservation for a specific place of accommodation, the Company needs certain personal data of the Visitors. The Company has developed a Personal Data Protection Policy and is a personal data administrator in accordance with the Bulgarian and European legislation. Personal data is processed ethically and lawfully. More information can be found in the Personal Data Protection Policy of Algora ES.

 

4.2. The reservation is considered made when:

 

4.2.1. The essential information that is important for the service is clarified and an agreement has been reached between the Company and the Visitor in connection with it (a specific place of accommodation is chosen, period of accommodation, number of visitors, additional requirements that the Visitor has and the additional services offered by the place of accommodation itself, as well as the price for the stay).

4.2.2. An agreement has been reached between the Visitor and the Company regarding the price and the Visitor has paid a deposit through the integrated payment system for card payments, with which the Platform currently operates. The deposit is determined as a percentage of the final price.

4.2.3. The Company has sent a confirmation of the reservation to the e-mail provided by the Visitor.

 

4.3. When all premises under 4.2 are met, a contract for intermediation for short-term rental of the place of accommodation shall be deemed signed. The present General conditions are an integral part of this contract and are in force for the Visitors of the Company.

 

 

5. Pricing and method of payment

 

5.1. The price of the stay is determined by the Owner depending on the place of accommodation, the period of accommodation, the number of visitors and additional requirements that the Visitor has, as well as depending on the additional services offered by the place of accommodation.

 

5.2. The Owner reserves the right to change the proposed preliminary price until the moment when the Visitor makes a reservation, pays a deposit and the same is confirmed by the Owner.

 

5.3. A change in the preliminary price may be due to a change in the parameters under 5.1. or due to a change made by the Owner of the place of accommodation, the change of which the Company has no possibility to influence.

 

5.4. Payments are made through an integrated payment system for card payments, and there is an obligation for the Owner to create his account in the respective system.

 

5.5. A deposit in the amount of 30% of the total price for the respective reservation must be paid for each reservation made by the Visitor. The deposit is paid to the Owner after 24 hours have passed from the moment of accommodation of the Visitor, if the latter has no objections to the place of accommodation or if the reservation itself has not been canceled before that moment according to the cancellation policy of the Owner.

 

5.6. The rest of the price for the reservation shall be paid by the Visitor directly to the Owner at check-in or through the Platform on the day of the check-in.

 

5.7. The rest of the price for the reservation, i.e. the amounts without the paid deposit, is always paid after check-in and not upon successful booking.

 

 

6. Changes and cancellation of reservations

 

 

6.1. The Visitor has the right to make changes regarding the elements of the reservation made by him, described in item 6.1., in which case he is obliged to contact the Platform regarding them.

 

6.1. In case of changes made by a Visitor of any or some of the elements that are part of the essential information under 4.2.1 (for example, but not exhaustively listed: change in the number of visitors; change in the length of stay, etc.) the Company has the right to change the price or cancel the reservation and keep the beforehand paid deposit.

 

6.2. In case of changes of a reservation made by a Visitor, the Platform is obliged to notify the Owner and receive his approval for the respective change.

 

6.3. The Owner is obliged to indicate in his advertisement the method, determined by him, for cancellation of the reservation and the specific rules for that.

 

6.4. In case of justifiable inability the Owner has the right to cancel a confirmed reservation, in which case the Platform must notify the Visitor if the reservation has been cancelled by the Owner.

 

6.5. In cases where the Visitor has the right to receive a refund of the deposit he paid according to the rules for cancellation of reservations, the Visitor is obliged to contact the Platform.

 

6.5. The Visitor is responsible for the systematic cancellation of reservations, and the Platform reserves the right to send a warning to the Visitor with specific instructions, and if they are not followed, to deactivate his account.

 

 

7. Complaints

 

7.1. Complaints made by the Visitor against the Owner are settled independently between the two parties.

 

7.2. In order to protect his interests and rights, the Owner has the right to request from the Visitor a deposit of a predetermined reasonable amount („Damage Deposit“), serving as financial security in case of damage to the property. This requirement must be stated in the advertisement and in case of no damage, the amount shall be returned to the Visitor within the period, specified in the advertisement.

 

7.3. The Platform is not liable for damages caused to the Visitor by the Owner or a third party nor for damages caused to the Owner by the Visitor or a third party.

 

7.4. Visitors have the right to leave comments, feedback and give ratings for the Owners and the places of accommodation. Comments must not contain obscene words, insults or threats, and if there are such, the Platform has the right to remove the comment or not to publish it. When the comments, reviews and ratings for the Owners and the places of accommodation are predominantly negative, the Platform has the right to deactivate the account and / or remove the advertisements.

7.5. Owners have the right to leave comments, feedback and give ratings for the Visitors. Comments must not contain obscene words, insults or threats, and if there are such, the Platform has the right to remove the comment or not to publish it. When the comments, reviews and ratings for the Visitors are predominantly negative, the Platform has the right to deactivate the profile of the respective Visitor.

 

 

8. Rights and obligations

 

8.1. Pets are allowed if this is explicitly stated in the conditions of accommodation attached to the advertisement of the respective place of accommodation. Allowance of a pet during the stay may be subject to an additional charge. In case the Owner has not given his consent to the admission of pets or this is not part of the conditions of accommodation stated in the advertisement, the Owner may lawfully refuse to allow the Visitor access to the place of accommodation and has the right to keep the deposit paid beforehand.

 

8.2. During his stay, the Visitor is obliged to take care of the places of accommodation with the care of a good host; to observe the generally accepted norms of good behavior; to observe the rules of conduct and use established by the place of accommodation; not to violate the rights of other visitors; to maintain and protect public order.

 

8.3. Visitors are responsible for all damages caused during their stay such as damaged and / or missing property, damage to furniture or equipment in the premises used by them. All costs for the material damages caused to the places of accommodation shall be paid by the persons who caused them at market prices. Parents and legal guardians must supervise their children and are responsible for the damages, caused by them

 

8.4. The Platform is not responsible for lost, forgotten or stolen items from the places of accommodation, as well as for damages inflicted to the Visitors caused by third parties.

 

8.5. The Platform is not responsible for damages inflicted to the Visitors caused by actions of third parties or for damages to the property of the Visitors caused during their stay.

 

8.6. The Visitor is obliged to comply with the laws of the country in which he travels, as well as to leave the countries included in the trip within the legally permitted time, otherwise all consequences are at his expense and the Platform is not responsible for costs and formalities related to his return.

 

 

9. Supplementary conditions

 

9.1. The provisions of the current Bulgarian legislation shall apply to the issues not settled by the present General conditions.

9.2. The Company reserves the right, in its sole discretion, to change the Platform or to change the General conditions, including changing the fees for the services, at any time and without notice. In case of changes to the General conditions, the Company is obliged to publish the changes either on the Platform or to notify the Owners in an appropriate manner. In case of change of the General conditions, the Company is obliged to indicate this by entering the date of the last update at the end of the Conditions.

 

9.3. All disputes, arising out of or relating to the present General conditions, including disputes arising out of or relating to interpretation, invaliditation, execution or termination, as well as disputes concerning filling in gaps in the General conditions or adapting them to new circumstances, will be resolved by the parties through negotiations, and when this proves impossible – by the relevant civil court.

 

9.4. The written form is considered complied with in e-mail correspondence as well, if it is sent to info@mygreekrent.com.

 

The present General conditions have been approved and accepted by the Manager of the Company on 19th of October 2021.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ МЕЖДУ АЛГОРА ЕС ЕООД (MY GREEK RENT) И НАЕМОДАТЕЛИ

ENG BELOW

Общи условия на Алгора ЕС ЕООД

MyGreekRent.com

 

1.Предмет и страни

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Алгора ЕС ЕООД („Дружеството“) и неговите партньори (Собствениците на отдаваните под наем места за краткосрочно настаняване, наричани накратко „Собственици“) във връзка с предоставяните услуги от страна на Дружеството. За кратко Дружеството и Собствениците се наричат с общото название „Страните“.

Алгора ЕС ЕООД е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 205735746, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Дружба 2, бл.315 , вх.Г, ет.2, Ап. 79, представлявано от управителя Гергана Йорданова. Същото предоставя своите услуги чрез платформата MyGreekRent.com

Партньорите на Дружеството са физически или юридически лица, които са собственици или упълномощени представителите на собствениците на апартаменти, студия и къщи за живеене в чужбина, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване (обозначавани по-долу с общото наименование „места за настаняване“).

 

2.Услуги, предоставяни от Дружеството

2.1.Основната услуга, която предоставя Дружеството на Собствениците е посредничество при краткосрочно наемане на места за настаняване. Дружеството свързва своите Посетители (лицата, които наемат местата за настаняване) със Собственици на места за настаняване в чужбина. Дружеството предоставя и допълнителни услуги, които са във връзка с основната услуга.

2.2.Услугите на Дружеството се предлагат чрез уебсайта на Дружеството, Фейсбук страницата на Дружеството, както и чрез уебсайтове за онлайн продажби, в които Дружеството има регистриран профил и публикувани обяви.

2.3.На платформите, посочени в 2.2. са публикувани местата за настаняване, придружени със снимков материал и/или допълнителна информация.

2.4.Основно задължение на Дружеството е да свързва Посетителите със Собствениците, както и да съдейства при плащането към Собственика от страна на Посетителя.

2.5. Дружеството носи отговорност единствено за задълженията си по т. 2.4. Дружеството не отговаря пред Посетителя или Собственика за вреди, причинени по време или след престоя. Тези отношения следва да се уредят самостоятелно между Посетителя и Собственика на мястото за настаняване.

2.6. Дружеството не е страна и не участва в отношенията между Собственик и Посетител. Дружеството не развива туроператорска или турагентска дейност и не е брокер на недвижими имоти или застраховател.

 

3. Регистрация

3.1.Основната платформа, използвана от Дружеството, носи названието www.mygreekrent.com. Със създаването на профил, респ. регистрация на споменатата Платформа, Собствениците са длъжни да се съгласят и с настоящите Условия.

3.2. Платформата се използва единствено от лица, навършили 18 години. Всякакъв вид достъп или използване на Платформата от лица под 18-годишна възраст е строго забранен. Чрез влизането и използването на Платформата, Собствениците декларират, че имат навършено пълнолетие.

3.3. За да бъде успешно създаването на профил в Платформата, Собствениците следва да предоставят задължително следната информация: име и фамилия, електронна поща, телефон за връзка, банкова сметка, респ. потвърждение за успешна регистрация в интегрираната платежна система за картови плащания, с която Платформата работи към момента, профилна снимка. Посочените лични данни се съхраняват и обработват в съответствие с Политиката за защита на лични данни на Дружеството.

3.4. Собствениците са длъжни да легитимират правото си на собственост върху мястото за настаняване чрез сметка за ток, вода или друг документ, удостоверяващ собствеността, както и да легитимира самоличността си чрез предоставянето на официален документ за самоличност (паспорт, лична карта или друго). В случай че са упълномощени представители на Собственика следва да се предостави съответен документ за това.

3.5. Администраторите и Модераторите на Платформата запазват правото си да премахват, блокират или деактивират профили, които не отговарят на гореспоменатите изисквания, или когато това е необходимо с цел защита на интересите на Платформата и на Посетителите.

3.6. Собственикът се грижи за сигурността на своята парола за достъп до Платформата като няма право да предоставя потребителското си име и парола на други лица. Собственикът носи отговорност за всички действия, които са извършени чрез неговия профил в Платформата. При наличие на съмнение за извършени неоторизирани действия чрез профила, Собственикът е длъжен да уведоми незабавно Платформата.

 

4.Обяви

4.1. Собствениците имат правото след направена регистрация да публикуват чрез Платформата обяви на местата за настаняване, предлагани на Посетителите.

4.2. Обявата трябва да съдържа подробна информация за мястото на настаняване, включително следната задължителна информация: цена за нощувка; актуални снимки на мястото за настаняване; брой гости, които могат да бъдат настанени; точно местоположение на имота; свободни дати, на които е възможно настаняване на гости; условия за анулиране на резервацията; допълнителни удобства, с които разполага имота; изисквания към домашни любимци; условия за плащане и правила за анулиране на резервация.

4.3. Със създаването на обявата Собственикът се съгласява, че същият носи отговорност за достоверността на предоставената от него информация в обявата.

4.4. Със създаването на обявата Собственикът декларира, че същият не нарушава уговорки и договори, които има с трети страни, както и законови условия или забрани, които се отнасят за неговия имот.

4.5. Преди да публикува обявата си на Платформата Собственикът е длъжен да е запознат с местните закони относно туристическата дейност в района, където се намира неговият имот, както и с данъчното облагане при отдаването на имот за краткосрочно настаняване. При нарушаване на местни разпоредби отговорност носи Собственикът, а не Платформата. Собственикът е длъжен да предостави на Платформата идентификационния код на разрешителния документ за отдаване на ваканционни имоти под наем, който е издаден от компетентните органи на държавата, където се намира имотът.

4.3. Всяка предложена от Собственика обява се преглежда от Модератора и след нейното одобрение се публикува от Платформата.

4.4. В случай че обявата не отговаря на гореспоменатите условия, Платформата се свързва със Собственика посредством предоставените контакти за връзка и предоставя изрични указания за промяна или допълване на обявата. В случай че указанията на Платформата не бъдат спазени и изпълнени, същата си запазва правото да не одобри, респ. публикува съответната обява.

4.5. При отправено запитване за резервация или извършена резервация от страна на Посетителя във връзка с публикуваната обява, Платформата се задължава да предостави на Собственика контакти за връзка (електронна поща или телефон), както и информация относно начална и крайна дата на настаняване, брой гости, както и допълнителни изисквания от страна на Посетителя.

4.6. Собственикът е длъжен във възможно най-кратки срокове да потвърди или отхвърли отправеното запитване за резервация.

4.7. При системно неодобряване на резервации или бездействие във връзка с отправено запитване, Платформата си запазва правото да предупреди Собственика като предостави указания към него, а ако те не бъдат спазени – да премахне съответната обява и да деактивира профила на Собственика.

4.8. В случай че Собственикът има предварително заявени резервации, които не са направени през Платформата, и датите за настаняване не са отбелязани като заети, то Платформата има право автоматично да затвори свободните дати на настаняване, без да премахва обявата на Собственика. Същото правило се прилага и в случаите, когато Собственика реши да прекрати съвместната си работа с Дружеството.

4.9. Собственикът няма право да влиза в контакт с посетител извън Платформата, включително и да разменя телефонни номера, електронни пощи или други данни за контакт. Кореспонденцията между Собственик и Посетител се осъществява изцяло чрез Платформата.

4.10. Дружеството има правото да премахва обяви по всяко време и без предварително известие на Собственика, ако установи, че обявата нарушава настоящите Общи условия.

 

5.Определяне на цени и начин на плащане

5.1. Цената за престой се определя от Собственика в зависимост от мястото за настаняване, периода на настаняване, броя на посетителите и допълнителни изисквания, които има Посетителят, както и в зависимост от допълнителните услуги, които се предлагат от самото място за настаняване.

5.2. Собственикът си запазва правото да променя предложената предварителна цена до момента, в който Посетителят направи резервация, заплати задатък (капаро) и същата е потвърдена от Собственика.

5.3. Промяна на предварителната цена може да бъде в следствие на промяна в параметрите по 5.1. или поради промяна от страна на Собственика на мястото за настаняване, на чиято промяна Дружеството няма възможност да влияе.

5.4. Собственикът си запазва правото да предоставя мястото си за настаняване едновременно в различни Платформи със сходен предмет на предлаганите услуги, като единствено е длъжен да синхронизира календарно свободните дни за настаняване. В случай обаче, че Платформата установи големи разлики в предлаганите цени от страна на Собственика в различните платформи, същата запазва правото си да прекрати съвместната си дейност с него.

5.5. Плащанията се извършват чрез интегрирана платежна система за картови плащания, като е налице задължение за Собственика да създаде свой профил в съответната система.

5.6. За всяка направена резервация от страна на Посетител задължително се заплаща капаро в размер на 30% от общата цена за съответната резервация. Капарото се изплаща на Собственика след изтичане на 24 часа от момента на настаняване на Посетителя, ако последният няма възражения относно мястото за настаняване или ако самата резервация не е била анулиранa преди това съгласно правилата за анулиране на Собственика.

5.7. Платформата като посредник между Посетителя и Собственика получава възнаграждение за предоставените услуги в размер на 13% от цялата сума, като те се удържат от платеното капаро. Останалата част от цената за резервацията следва да бъде заплатена от Посетителя директно на Собственика при настаняване или чрез Платформата в деня на настаняване.

5.8. Останалата част от цената за резервацията, т.е. сумите без заплатеното капаро, се заплаща винаги след настаняване, а не при успешно направена резервация.

 

6. Промяна и анулиране на резервации

6.1. При промяна на направена резервация от страна на Посетител, Платформата се задължава да уведоми Собственика и да получи неговото одобрение за съответната промяна.

6.2. Собственикът е длъжен да посочи в своята обява определения от него начин за анулиране на резервацията и конкретните правила за това.

6.3. Собственикът има право при обективна невъзможност да анулира потвърдена резервация, като задължително следва да уведоми Платформата посредством електронната поща info@mygreekrent.com.

6.4. Собственикът носи отговорност за анулираните резервации на Посетители, като Платформата има правото при системно анулиране на резервации да отправи предупреждение до Собственика с конкретни указания, и ако те не бъдат спазени, да коригира служебно оценката на предлагания имот или да премахне обявата, респ. да деактивира профила на Собственика.

 

7.Рекламации

7.1. Рекламациите от страна на Собствениците спрямо Посетителите се уреждат самостоятелно между двете страни.

7.2. С цел защита на своите интереси и права, Собственикът има правото да поиска от Посетителя депозиране на предварително определена разумна сума („Депозит за щети“), служеща като обезпечение в случай на нанесени щети на имота. Това изискване трябва да бъде посочено в обявата и в случай на липса на вреди, сумата следва да бъде върната на Посетителя в указания в обявата срок.

7.3. Платформата не носи отговорност за вреди причинени на Собственик от страна на Посетител или трето лице или за вреди причинени на Посетител от страна на Собственика или трето лице.

7.4. Посетителите имат право да оставят коментари, отзиви и да дават оценки за Собствениците и местата за настаняване. Коментарите не трябва да съдържат нецензурни думи, обиди или заплахи, а ако са налице такива Платформата има правото да премахне съответния коментар или да не го публикува. Когато коментарите, отзивите и оценките за Собствениците и местата за настаняване са преобладаващо негативни, Платформата има право да деактивира профила и/или премахне обявите.

7.5. Собствениците имат право да оставят коментари, отзиви и да дават оценки за Посетителите. Коментарите не трябва да съдържат нецензурни думи, обиди или заплахи, а ако са налице такива Платформата има правото да премахне съответния коментар или да не го публикува. Когато коментарите, отзивите и оценките за Посетителите са преобладаващо негативни, Платформата има право да деактивира профила на съответния Посетител.

 

 

8.Допълнителни условия

8.1. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

8.2. Дружеството запазва правото си, по свое усмотрение, да променя Платформата или да променя Общите условия, включително да променя таксите за услугите, по всяко време и без предизвестие. При промени на Общите условия, то се задължава да публикува промените или на Платформата, или да уведоми Собствениците по подходящ начин. При промяна на Общите условия Дружеството е длъжно да обозначи това като впише датата на последно обновяване в края на Условията.

8.3. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – от съответния граждански съд.

8.4. Писмената форма се счита спазена и при кореспонденция по електронна поща, ако тя бъде отправена до info@mygreekrent.com.

 

Настоящите Общи условия са утвърдени и приети от Управителя на Дружеството на 19.10.2021 г..

GENERAL TERMS AND CONDITIONS BETWEEN ALGORA EU EOOD (MY GREEK RENT) AND RENTAL OWNER / MANAGER

General Terms and Conditions of Algora ES

 

MyGreekRent.com

 

1. Subject matter and parties

 

The present General conditions regulate the relations between Algora ES (the ,,Company’’) and its partners (Owners of the short-term rented places for accommodation, called for short ,,Owners’’) in connection with the services provided by the Company. For short, the Company and the Owners are collectively referred to as the „Parties„.

 

Algora ES is a legal person – а sole owner limited liability company, registered in the Commercial Register with Unified Identity Code (UIC) 205735746, with а seat of business: Sofia, Druzhba 2, bl.315, ent. G, fl. 2, Ap. 79, represented by the manager Gergana Yordanova. The company provides its services through the online platform www.MyGreekRent.com

 

The Company’s partners are natural or legal persons who are owners or authorized representatives of the owners of apartments, studios and houses for living abroad, which are rented for short-term accommodation (hereinafter referred to as „places of accommodation„).

 

 

2. Services provided by the Company

 

2.1. The main service provided by the Company to the Owners is intermediation in short-term rental of places for accommodation. The Company connects its Visitors (persons who rent the places of accommodation) with Owners of places of accommodation abroad. The Company also provides additional services that are related to the main service.

 

2.2. The Company’s services are offered through the Company’s website, the Company’s Facebook page, as well as through online sales websites in which the Company has a registered account and published advertisements.

 

2.3. On the platforms referred to in 2.2. the places of accommodation are published, accompanied by photos and / or additional information.

 

2.4. The main obligation of the Company is to connect the Visitors with the Owners, as well as to assist in the payment to the Owner by the Visitor.

 

2.5. The Company is responsible only for its obligations under item 2.4. The Company is not liable to the Visitor or the Owner for damages caused during or after the stay. These relations should be settled independently between the Visitor and the Owner of the place of accommodation.

 

2.6. The Company is not a party and does not participate in the relations between Owner and Visitor. The Company does not develop a tour operator or travel agency activity and is not a real estate broker or insurer.

3. Registration

 

3.1. The main platform used by the Company is called www.mygreekrent.com. With the creation of a profile, respectively registration in the said Platform, the Owners are obliged to agree with the present Terms, too.

 

3.2. The Platform is used only by persons over the age of 18. Any access to or use of the Platform by persons under the age of 18 is strictly prohibited. By entering and using the Platform, the Owners declare that they have reached the age of 18.

 

3.3. In order to successfully create an account in the Platform, the Owners must provide the following information: name and surname, e-mail, contact phone number, bank account, resp. confirmation of successful registration in the integrated payment system for card payments, with which the Platform is currently working, profile photo. The specified personal data are stored and processed in accordance with the Personal Data Protection Policy of the Company.

 

3.4. Owners are obliged to legitimize their propriety rights regarding the place of accommodation by presenting an electricity bill, water bill or another document certifying ownership, as well as to legitimize their identity by providing an official identity document (passport, ID card or other). In case there are authorized representatives of the Owner, a relevant document should be provided for that.

 

3.5. Administrators and Moderators of the Platform reserve their right to remove, block or deactivate accounts that do not meet the above-mentioned requirements, or when such actions are necessary to protect the interests of the Platform and the Visitors.

 

3.6. The Owner takes care of the security of his password for access to the Platform and has no right to provide his username and password to other persons. The Owner is responsible for all actions that are performed through his account in the Platform. In case of suspicion of unauthorized activity by the account, the Owner is obliged to notify the Platform immediately.

 

 

4. Advertisements

 

4.1. After registration the Owners have the right to publish advertisements through the Platform of the places of accommodation offered to the Visitors.

 

4.2. The advertisement must contain detailed information about the place of accommodation, including the following mandatory information: price per night; current photos of the place of accommodation; number of guests that can be accommodated; exact location of the property; free dates on which it is possible to accommodate guests; conditions for cancellation of the reservation; additional amenities available to the property; requirements for pets; terms of payment and cancellation policy.

 

4.3. By creating the advertisement, the Owner agrees that he is responsible for the truthfulness of the information provided by him in the advertisement.

 

4.4. By creating the advertisement, the Owner declares that he does not violate the agreements and contracts he has with third parties, as well as legal conditions or prohibitions that apply to his property.

 

4.5. Before publishing his announcement on the Platform, the Owner is obliged to be acquainted with the local laws regarding the tourist activity in the area where his property is located, as well as with the taxation regarding renting a property for short-term accommodation. In case of violation of local regulations, the Owner is responsible, not the Platform. The Owner is obliged to provide the Platform with the identification code of the permit document for renting holiday properties, which is issued by the competent authorities of the country where the property is located.

 

4.3. Each advertisement, proposed by the Owner, is reviewed by the Moderator and after its approval it is published by the Platform.

 

4.4. In case the advertisement does not meet the above-mentioned requirements, the Platform contacts the Owner through the provided contact details and provides explicit instructions for changing or supplementing the advertisement. In case the instructions of the Platform are not followed and fulfilled, it reserves the right not to approve, respеctively not to publish the relevant advertisement.

 

4.5. Upon inquiry about a reservation or an already made reservation by the Visitor in connection with the published advertisement, the Platform commits to provide the Owner with contact details (e-mail or telephone), as well as information about the check-in and check-out date of accommodation, number of guests and additional requirements made by the Visitor.

 

4.6. The Owner is obliged to confirm or reject the inquiry about the reservation as soon as possible.

 

4.7. In case of systematic disapproval of reservations or inaction in connection with an inquiry, the Platform reserves the right to warn the Owner by providing instructions to him, and if they are not followed – to remove the advertisement and deactivate the Owner’s account.

 

4.8. In case the Owner has pre-booked reservations that have not been made through the Platform, and the accommodation dates are not marked as occupied, the Platform has the right to automatically close the free dates for accommodation without removing the Owner’s advertisement. The same rule applies in cases where the Owner decides to terminate its joint work with the Company.

 

4.9. The Owner is not allowed to contact visitors outside the Platform, including exchanging of telephone numbers, e-mails or other contact details. The correspondence between the Owner and the Visitor is carried out entirely through the Platform.

 

4.10. The Company has the right to remove advertisements at any time and without prior notice to the Owner, if it finds that the advertisement violates the present General conditions.

 

 

5. Pricing and method of payment

 

5.1. The price of the stay is determined by the Owner depending on the place of accommodation, the period of accommodation, the number of visitors and additional requirements that the Visitor has, as well as depending on the additional services offered by the place of accommodation.

 

5.2. The Owner reserves the right to change the proposed preliminary price until the moment when the Visitor makes a reservation, pays a deposit and the same is confirmed by the Owner.

 

5.3. A change in the preliminary price may be due to a change in the parameters under 5.1. or due to a change made by the Owner of the place of accommodation, the change of which the Company has no possibility to influence.

 

5.4. The Owner reserves the right to advertise his place of accommodation at the same time in different Platforms with a similar subject of the offered services, in which case he is only obliged to synchronize the calendar dates regarding the free dates for accommodation. However, in case the Platform finds large differences in the prices offered by the Owner in the different platforms, it reserves the right to terminate its joint activity with him.

 

5.5. Payments are made through an integrated payment system for card payments, and there is an obligation for the Owner to create his account in the respective system.

 

5.6. A deposit in the amount of 30% of the total price for the respective reservation must be paid for each reservation made by the Visitor. The deposit is paid to the Owner after 24 hours have passed from the moment of accommodation of the Visitor, if the latter has no objections to the place of accommodation or if the reservation itself has not been canceled before that moment according to the cancellation policy of the Owner.

 

5.7. The Platform as an intermediary between the Visitor and the Owner receives remuneration for the provided services in the amount of 13% of the total amount, which is deducted from the paid deposit. The rest of the price for the reservation shall be paid by the Visitor directly to the Owner at check-in or through the Platform on the day of the check-in.

 

5.8. The rest of the price for the reservation, i.e. the amounts without the paid deposit, is always paid after check-in and not upon successful booking.

 

 

6. Changes and cancellation of reservations

 

6.1. In case of changes of a reservation made by a Visitor, the Platform is obliged to notify the Owner and receive his approval for the respective change.

 

6.2. The Owner is obliged to indicate in his advertisement the method, determined by him, for cancellation of the reservation and the specific rules for that.

 

6.3. In case of justifiable inability the Owner has the right to cancel a confirmed reservation in which case he must notify the Platform via e-mail info@mygreekrent.com.

 

6.4. The Owner is responsible for the canceled reservations of Visitors. The Platform has the right in case of systematic cancellation of reservations to send a warning to the Owner with specific instructions, and if they are not followed, to adjust ex officio the evaluation of the offered property or to remove the advertisement, respectively to deactivate the Owner’s profile.

 

 

7. Complaints

 

7.1. Complaint made by the Owners against the Visitors are settled independently between the two parties.

 

7.2. In order to protect his interests and rights, the Owner has the right to request from the Visitor a deposit of a predetermined reasonable amount („Damage Deposit“), serving as financial security in case of damage to the property. This requirement must be stated in the advertisement and in case of no damage, the amount shall be returned to the Visitor within the period, specified in the advertisement.

 

7.3. The Platform is not liable for damages caused to the Owner by the Visitor or a third party nor for damages caused to the Visitor by the Owner or a third party.

 

7.4. Visitors have the right to leave comments, feedback and give ratings for the Owners and the places of accommodation. Comments must not contain obscene words, insults or threats, and if there are such, the Platform has the right to remove the comment or not to publish it. When the comments, reviews and ratings for the Owners and the places of accommodation are predominantly negative, the Platform has the right to deactivate the account and / or remove the advertisements.

 

7.5. Owners have the right to leave comments, feedback and give ratings for the Visitors. Comments must not contain obscene words, insults or threats, and if there are such, the Platform has the right to remove the comment or not to publish it. When the comments, reviews and ratings for the Visitors are predominantly negative, the Platform has the right to deactivate the profile of the respective Visitor.

 

 

8. Supplementary conditions

 

8.1. The provisions of the current Bulgarian legislation shall apply to the issues not settled by the present General conditions.

 

8.2. The Company reserves the right, in its sole discretion, to change the Platform or to change the General conditions, including changing the fees for the services, at any time and without notice. In case of changes to the General conditions, the Company is obliged to publish the changes either on the Platform or to notify the Owners in an appropriate manner. In case of change of the General conditions, the Company is obliged to indicate this by entering the date of the last update at the end of the Conditions.

 

8.3. All disputes, arising out of or relating to the present General conditions, including disputes arising out of or relating to interpretation, invaliditation, execution or termination, as well as disputes concerning filling in gaps in the General conditions or adapting them to new circumstances, will be resolved by the parties through negotiations, and when this proves impossible – by the relevant civil court.

 

8.4. The written form is considered complied with in e-mail correspondence as well, if it is sent to info@mygreekrent.com.

 

The present General conditions have been approved and accepted by the Manager of the Company on 19th of October 2021.