Нова Парола

Your search results

Общи Условия / General Term and Conditions

1. Предмет и обхват

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Алгора ЕС ЕООД („Дружеството“) и неговите клиенти („Клиенти“) във връзка с предоставяните услуги от страна на Дружеството. За кратко Дружеството и Клиентите се наричат с общото название „Страните“.

Алгора ЕС ЕООД е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 205735746, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Дружба 2, бл.315 , вх.Г, ет.2, Ап. 79, представлявано от управителя Гергана Йорданова.
Клиентите на Дружеството може да са потребители или други юридически лица.

Основната услуга, която предоставя Дружеството на своите Клиенти е посредничество при краткосрочно наемане на апартаменти, студиа и къщи за живеене в чужбина (обозначавани по-долу с общото наименувание „места за настаняване“). Дружествово свързва своите Клиенти със Собственици на места за настаняване в чужбина. Дружеството предоставя и допълнителни услуги, които са във връзка с основната услуга.
Дружеството има за цел да предоставя висококачествени услуги на разумни цена на своите Клиенти. Наша основна мисия и цел е Клиентите ни да бъдат доволни и ние работим максимално в насока да задоволим техните нужди и изисквания.

2. Оферта и предварителна информация относно услугите

2.1 Услугите на Дружеството се предлагат чрез уебсайта на Дружеството, Фейсбук страницата на Дружеството, както и чрез уебсайтове за онлайн продажби, в които Дружеството има регистриран профил и публикувани обяви.

2.2 На платформите посочени в 2.1 са публикувани местата за краткосрочно настаняване (=апартаменти, студиа и къщи за живеене в чужбина) придружени със снимков материал и/или допълнителна информация.

2.3 Дружеството има за цел да предоставя максимално точна и подробна информация за местата по настаняване, но въпреки това снимките и информацията по 2.2 не са изчерпателни.

2.4 Дружеството не отговаря за дефекти на местата за настаняване, които не са видими от предоставените снимки и Собствениците на местата за настаняване или техни упълномощени представители не са уведомили Дружеството за тях, поради което обективно Дружеството няма възможност да знае за тези дефекти и да съобщи за тях на своите Клиенти.

2.5 Дружеството съобразява предлагата цена за настаняване с оглед недостатъците и предимствата на мястото за настаняване. Дружеството обективно няма възможност да знае за всички налични недостатъци в мястото за настаняване и не носи отговорност за наличието на такива.

2.6 Дружеството има задължение да свърже Клиента със Собственика на мястото за настаняване или негов упълномощен представител и да резервира мястото за настаняване от името и за сметка на Клиента.

2.7 Отговорността на Дружеството е само с оглед изпълнението на задължението на Дружеството по 2.6. Дружеството не носи отговорност за събития, случки, преживявания, инциденти, злополуки или други възможни проблеми, които може да възникнат за Клиента по време на неговия престой.

2.8 При наличие на дефекти и недостатъци в местата за настаняване Клиентът може да упражни правото си на рекламация директно срещу Собственика на мястото за настаняване или негов упълномощен представител.

2.9 Клиентът се свързва с Дружеството с цел получаване на допълнителна информация относно мястото за настаняване и предварителната цената. Цената е предварителна до момента, в който Клиентът не направи резервация и не заплати задатък (капаро). Цената се определя в зависимост от мястото за настаняване, периода на настаняване, продължителността на престоя, броят на посетителите и допълнителни изисиквания, които има Клиентът и в зависимост от допълнителните услуги, които се предлагат от самото място за настаняване.

2.10 Дружеството си запазва правото да променя предложената предварителна цена до момента, в който Клиентът направи резервация, заплати задатък (капаро) и същата е потвърдена от Дружеството съгласно 3.2.

2.11 Промяна на предварителната цена по 2.10 може да бъде в следствие на промяна в параметрите по 2.9 или поради промяна от страна на Собственика на мястото за настаняване, на чиято промяна Дружеството няма възможност да влияе.

3. Резервация, промяна и отказ от резервация

3.1 За извършване на резервация за конкретно място за настаняване Дружеството се нуждае от определени лични данни на Клиентите. Дружеството има разработена Политика за защита на личните данни и е администратор на лични данни съгласно българското и европейско закнодателство. Личните данни се обработват етично и законосъобразно. Повече информация може да бъде открита в Политиката за защита на личните данни на Алгора ЕС ЕООД.

3.2 Резервацията се счита за извършена, когато:
3.2.1 Съществената информация, която има значение за услугата и цената е уточнена и е постигнато съгласие между Дружеството и Клиента във връзка с нея (конкретно място за настаняване, период на настаняване, продължителност на престоя, брой на посетители, допълнителни изисиквания, които има Клиентът и допълнителните услуги, които се предлагат от самото място за настаняване).

3.2.2 Постигнато е съгласие между Клиента и Дружеството относно цената и Клиентът заплати задатък (капаро) на Дружеството по посочена от същото банкова сметка. Задатъкът (капарото) се определя като процент от крайната цена.

3.2.3 Дружеството изпрати потвърждение/резервация на предоставената от Клиента електронна поща (email address).

3.3 Когато всички предпоставки по 3.2 са изпълнени е налице сключен договор за посредничество за краткосрочно наемане на място за настаняване в чужбина. Договорът може да бъде неформален. Настоящите Общи условия са неразделна част от този договор и са в сила за Клиентите на Дружеството.

3.4 Преди извършване на резервация Дружеството предоставя настоящите Общи условия на Клиента за запознаване с тях. При наличие на предпоставките по

3.2 се приема, че Клиентът се е запознал с настоящите Общи условия и се е съгласил със тях.

3.5 При промяна от страна на Клиента на някой или някои от елементите, които са част от съществената информация по 3.2.1 (примерно, но не изчерпателно изброените: промяна на брой посетители; промяна на продължителност на престоя и други) Дружеството има право да промени цената или да анулира резервацията и да задържи платения задатък (капаро).

3.6 При отказ от страна на Клиента, важат условия, които са индивидуални за всеки имот и биват 2 вида: вид 1: отказ извръшен в срок по-малко от 30 /тридесет/ дни преди обявената дата на заминаване, платеният задатък (капаро) остава за Дружеството и не се връща на Клиента. вид 2: отказ изършен в който и да е момент след направена и получена по е-мейл резервационна форма, платеният задатък (капаро) остава за Дружеството и не се връща на Клиента.

3.7 При отказ вид 1, клиентът има право да се откаже от резервацията и, ако отказът е направен най-късно 31 /тридесет и един/ дни преди обявената дата на заминаване, задатъкът (капарото) се връща на Клиента.

3.8 Дори отказът по 3.6 да е поради причини като болест на част или всички от посетителите; лошо време или друга пречка, предвиденото в 3.6 остава в сила.

3.9 Когато е налице промяна от страна на Клиента на някой или някои от елементите, част от съществената информация по 3.2.1, Дружеството има право да измени вече предложената на Клиента цена. Ако Клиентът не се съгласи с променената цена, Дружеството има право да анулира резервацията и да задържи платения задатък (капаро) като не дължи връщането му на Клиента.

3.10 Ако няма обективни пречки Дружеството може да се съгласи с направените изменения от страна на Клиента на някой или някои от елементите, част от съществената информация по 3.2.1, и да не коригира вече предложената цена.

3.11 Останалата част от цената (разликата между капарото и крайната цена) се заплаща в деня на пристигане в мястото за настаняване.

4. Права и задължения на страните

4.1 При наличие на предпоставките по 3.2, т.е извършена резервация и сключен договор, Дружеството се задължава да осигури за краткосрочно наемане уговореното между Страните място за настаняване съгласно уговорените между същите условия.

4.2 Клиентът се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на услугата съгласно уговореното между него и Дружеството.

4.3 При извършена резервация и сключен договор по 3.2 Дружеството се задължава да не променя цената на заплатената услуга. Това задължение е неприложимо, ако има промяна от страна на Клиента в някой или някои от елементите, част от съществената информация по 3.2.1.

4.4 Ако е налице промяна на някой или някои от съществените елементи по 3.2.1 Клиентът е длъжен да уведоми Дружеството незабавно. При липса на такова своевременно уведомяване, Дружеството може да аналуира резервацията и да задържи платения задатък (капаро) или да измени цената.

4.6 Клиентът е длъжен да уведоми Дружеството преди извършване на резервация по смисъла на 3.2 за всички факти и обстоятелства, които биха имали значение за престоя включително за специфични потребности и изисквания.

4.7 Клиентът е длъжен да уведоми Дружеството преди извършване на резервация по смисъла на 3.2 дали някой от посетителите е лице с увреждания или с ограничена подвижност с цел да се избере най-подходящото място за настаняване с оглед нуждите на посетителя/посетителите.

4.8 При неизпълнение на задължението на Клиента за уведомяване съгласно 4.5 и 4.6 Дружеството има право да не се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги вземе предвид при предоставяне на услугата.

4.9 Домашни любимци и други животни не се допускат в местата за настаняване и Клиентът няма право да взима със себе си такива.

4.9.1 При някои места за настаняване е възможно допускането на домашни любимци и други животни, но Клиентът е длъжен да съобщи на Дружеството за това и да получи изрично писмено съгласие от същото преди да вземе със себе си домашния си любимец или друго животно.

4.9.2 Присъствието на домашен любимец като вид допълнително изискване от страна на Клиента, е един от елементите, част от съществената информация по

3.2.1, и може да бъде предмет на допълнително заплащане, за което Дружеството уведомява Клиента.

4.9.3 При липса на изрично предварително съгласие от страна на Дружеството, но въпреки това Клиентът е взел със себе си домашен любимец или друго животно в мястото за настаняване, то домашният любимец или животното може да не бъде допуснато в мястото за настаняване или Клиентът да бъде задължен да заплати допълнителна такса или резервацията да бъде анулирана и платения задатък (капаро) да бъде задържан от Дружеството.

4.10 По време на своя престой Клиентът е длъжен да се грижи за местата за настаняване с грижата на добрия стопанин; да спазва общоприетите норми на добро поведение; да спазва правилата за поведение и ползване, установени от самото място за настаняване; да не нарушава правата на останалите посетители; да поддържа и опазва обществения ред.

4.11 Клиентите носят отговорност за всички щети като повредено и/или липсващо имущество, повреди на обзавеждането или оборудването в ползваните от тях помещения, причинени по време на престоя им. Всички разходи за нанесените материални щети на местата за настаняване се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени. Родителите трябва да осъществяват надзор над своите деца и носят отговорност за вредите, причиени от тях.

4.12 Дружеството не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от местата за настаняване, както и за щети на Клиентите, причинени от трети лица.

4.13 Дружеството не носи отговорност за вреди нанесени на Клиентите, причинени от действия на трети лица, или за повреда на имуществото на Клиентите по време на престоя им.

4.14 При възникване на проблем от техническо естествно в мястото за настаняване (примерно изброените, но не изчерпателно: неработещ климатик; запушен канал; проблем с врата или прозорец и т.н.) и ако този проблем не е отстранен в деня, следващ деня на уведомяване, то Клиентът има право да напусне мястото за настаняване като му се връща платената сума за оставащия период от престоя.

4.15 Клиентът се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Дружеството не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

5. Допълнителни условия

5.1 За неуредените от настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

5.2 Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно – от съответния граждански съд.

5.3 Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при e-mail кореспонденция, ако тя бъде отправена до info@mygreekrent.com

Насоящите Общи условия са утвърдени и приети от Управителя на Дружеството на 23.12.2019 г. и са в сила за висчки клиенти на Дружеството.